Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 144/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kaliska Zarządzenie nr 143/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom za szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kaliskach oraz świetlicach wiejskich na lata 2022-2023" Zarządzenie nr 142/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Zarządzenie nr 141/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań. Zarządzenie nr 140/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.11.2021 r. Zarządzenie nr 139/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Kaliska na rok 2022. Zarządzenie nr 137/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok. Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego oraz wielkości środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wydzielonych w budżecie na 2022 rok. Zarządzenie nr 135/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok. Zarządzenie nr 134/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań. Zarządzenie nr 133/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach. Zarządzenie nr 132/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań. Zarządzenie nr 131/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B i C w Kaliskach oraz przekazanie Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach. Zarządzenie nr 130/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach. Zarządzenie nr 129/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach. Zarządzenie nr 128/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kaliska Nr 121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 127/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok. Zarządzenie nr 126/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2021 - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Zespołu Spisowego przeprowadzającego inwentaryzację. Zarządzenie nr 125/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2021 - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Zespołu Spisowego przeprowadzającego inwentaryzację i powołania kontrolera spisowego. Zarządzenie nr 124/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2021 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej, Komisji do spraw oceny przydatności składników do dalszego użytkowania oraz Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2021 - w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 121/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok. Zarządzenie nr 120/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę. Zarządzenie nr 119/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia dni zamknięcia Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach w okresie od dnia 24 grudnia do 31 grudnia 2021 roku dla przyjmowania odpadów. Zarządzenie nr 118/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 grudnia 2021 - w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie nr 117/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021r.Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2021 - w sprawie odwołania Pani Mirosławy Boruckiej ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 listopada 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021r.Zarządzenie nr 114/2021 Wojta Gminy Kaliska z dnia 22 listopada 2021 - w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonywanych w ramach dotacji celowej na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 listopada 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bartla Małego w zakresie wystąpienia z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości. Zarządzenie nr 112/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 listopada 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Czubka w zakresie wystąpienia z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości. Zarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie powołania zespołu realizującego Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia V oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Zarządzenie nr 110/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie powołania zespołu realizującego Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, V oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Zarządzenie nr 109/2021 Wójta Gmina Kaliska z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie powołania komisji do realizacji zadań z zakresu oceny wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położnych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 108/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy oraz materiałów towarzyszących budżetowi na 2022 rok Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2022 – 2031. Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 listopada 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kaliska w zakresie nadania nazwy ulicom.Zarządzenie nr 105/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 października 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 104/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 października 2021 - w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez Klub Dziecięcy ,,PINOKIO’’. Zarządzenie nr 103/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 października 2021 - w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,,PINOKIO’’. Zarządzenie nr 102/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 października 2021 - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Zespołu Spisowego przeprowadzającego inwentaryzacją. Zarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 października 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 100/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 października 2021 - w sprawie powołania zespołu realizującego projekt „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strażaka” finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Zarządzenie nr 99/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 października 2021 - w sprawie powołania zespołu realizującego projekt „Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020.Zarządzenie nr 98/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 października 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021r.Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 października 2021 - w sprawie zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na okres od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.Zarządzenie nr 96/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 października 2021 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Kaliska, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 95/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 października 2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy KaliskaZarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 września 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rokZarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 września 2021 - w sprawie powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ściekówZarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 września 2021 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy KaliskaZarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 września 2021 - w sprawie powołania komisji w celu odebrania składników majątkowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Piece od Gminnego Ośrodka Kultury w KaliskachZarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 września 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Terytorialna Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie" Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 września 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Frank w zakresie nadania nazwy ulicy. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 września 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 września 2021 - w sprawie nadzoru i kontroli w Urzędzie Gminy Kaliska, jednostkach organizacyjnych gminy Kaliska w 2021 roku.Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 września 2021 - w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 września 2021 - w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 16 września 2021r. Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 września 2021 - w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 września 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 sierpnia 2021 - w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Kaliska, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 sierpnia 2021 - w sprawie informacji za I półrocze 2021 roku, z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaliska, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 sierpnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok. Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021rok.Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 lipca 2021 - w sprawie zamiany Zarządzenia nr 76/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu odebrania składników majątkowych świetlic wiejskich w miejscowościach Bartel Wielki, Czarne oraz Studzienice od Gminnego Ośrodka Kultury w KaliskachZarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie powołania komisji w celu odebrania składników majątkowych świetlic wiejskich w miejscowościach Bartel Wielki, Czarne oraz Studzienice od Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej. Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 lipca 2021 - w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnegoZarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 lipca 2021 - w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, znajdującego się na terenie gminy Kaliska i poza terenem gminy KaliskaZarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 lipca 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy KaliskaZarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2021 - w sprawie : zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie : zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Raporcie o stanie Gminy Kaliska za 2020 rok stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 61/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Kaliska za 2020 rok.Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów będących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenie ich dokumentacji eksploatacyjnej.Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 czerwca 2021 - w sprawie : obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminyn w Kaliskach.Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 czerwca 2021 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnegoZarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 czerwca 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 maja 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 61/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 maja 2021 - w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kaliska za 2020 rok.Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KaliskaZarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 maja 2021 - w sprawie zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 maja 2021 - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Pani Bogumile Wałaszewskiej.Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 maja 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2021 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2021 rok w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultury i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2021 roku. Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 kwietnia 2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 kwietnia 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Bartel Wielki w zakresie nadania nazwy ulicy. Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok. Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 kwietnia 2021 - w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultury i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2021 roku. Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 kwietnia 2021 - w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2021 r. Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2021 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2021 - w sprawie ustalenia godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach od dnia 1 kwietnia 2021 roku.Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2021 - w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach.Zarządzenie nr 43/2021 Wójt Gminy Kaliska z dnia 25 marca 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 marca 2021 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2020 roku.Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 marca 2021 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2020 rok.Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 marca 2021 - w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych.Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2021 - w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2021 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2021 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2021 roku.Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 marca 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 marca 2021 - w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2021 - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa, działalności gospodarczej.Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kaliskach i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2021 - w sprawie powołania koordynatora ds. transportu pacjentów na szczepienie przeciwko COVID-19 w zakresie zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych.Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska.Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 stycznia 2021 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. infrastruktury drogowej.Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 stycznia 2021 - w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej.Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Kaliska.Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia wzoru formularzy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazana Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie przyjęcia „ Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Kaliska na lata 2020-2021”.Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kaliskach i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 stycznia 2021 - w sprawie norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów będących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenia ich dokumentacji eksploatacyjnej.Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Kaliskach.Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do realizacji zamówień publicznych, w tym do zamówień, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego oraz wielkości środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wydzielonych w budżecie na 2021 rok.Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok.Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do doknywania przeniesień w planowanych wydatkach.