Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIII/356/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kaliska. Uchwała nr XLIII/355/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kaliska.Uchwała nr XLIII /354/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała nr XLIII/353/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XLIII/352/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XLIII/351/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/28 położonej w obrębie Iwiczno.Uchwała nr XLIII/350/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kaliska w roku 2022.Uchwała nr XLIII/349/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kaliska na 2022 rok.Uchwała nr XLIII/348/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Uchwała nr XLIII/347/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Uchwała nr XLIII/346/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaliska na rok 2022.Uchwała nr XLIII/345/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2022-2031.Uchwała nr XLIII/344/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XLIII/343/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XLII/342/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kaliska.Uchwała nr XLII/341/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów za wykonywanie czynności administracyjnych związanych z obsługą działalności Rad Sołeckich.Uchwała nr XLII/340/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy Kaliska. Uchwała nr XLII/339/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XLII/338/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XLI/337/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 listopada 2021 - w spawie wzoru deklaracji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym (których część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą), na których powstają odpady komunalne. Uchwała nr XLI/336/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 listopada 2021 - w spawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kaliska.Uchwała nr XLI/335/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 listopada 2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.Uchwała nr XL/334/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 października 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.Uchwała nr XL/333/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 października 2021 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Frank.Uchwała nr XL/332/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 października 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XL/331/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 października 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXIX/330/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2021 - w sprawie wzorów deklaracji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.Uchwała nr XXXIX/329/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.Uchwała nr XXXIX/328/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2021 - w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.Uchwała nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.Uchwała nr XXXVIII/326/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kaliska.Uchwała nr XXXVIII/325/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.Uchwała nr XXXVIII/324/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kaliska.Uchwała nr XXXVIII/323/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonych jako działki nr 59/1, 60/5 i 60/3 położonych w obrębie Iwiczno.Uchwała nr XXXVIII/322/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kaliska na lata 2021-2027”.Uchwała nr XXXVIII/321/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla domków tartacznych znajdującego się w miejscowości Kaliska, gmina Kaliska. Uchwała nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska przeprowadzenia kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.Uchwała nr XXXVIII/319/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Uchwała nr XXXVIII/318/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XXXVIII/317/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXVII/316/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy Kaliska działań zmierzających do zaplanowania i przeprowadzenia gruntownego remontu drogi na odcinku Cieciorka – Kazub.Uchwała nr XXXVII/315/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.Uchwała nr XXXVII/314/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XXXVII/313/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 103 w obrębie geodezyjnym Piece, gmina Kaliska.Uchwała nr XXXVII/312/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Młyńsk, w obrębie geodezyjnym Iwiczno, gmina Kaliska.Uchwała nr XXXVII/311/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 464/56 położonej w obrębie Kaliska.Uchwała nr XXXVII/310/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Biedaczek nieodpłatną służebnością gruntową przechodu i przejazdu.Uchwała nr XXXVII/309/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Trzechowo w obrębie geodezyjnym Piece, gmina Kaliska.Uchwała nr XXXVII/308/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XXXVII/307/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXVI/306/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa. Uchwała nr XXXVI/305/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kaliska.Uchwała nr XXXVI/304/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 372/2 obręb Kaliska w trybie bezprzetargowym.Uchwała nr XXXVI/303/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kaliska na rok szkolny 2021/2022Uchwała nr XXXVI/302/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2020.Uchwała nr XXXVI/301/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaliska za rok 2020.Uchwała nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Kaliska wotum zaufania za 2020 rok.Uchwała nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXV/297/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina KaliskaUchwała nr XXXIV/296/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.Uchwała nr XXXIV/295/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bartel Wielki.Uchwała nr XXXIV/294/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gminie Kaliska.Uchwała nr XXXIV/293/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 330/8 położonej w obrębie Kaliska.Uchwała nr XXXIV/292/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 100/8 położonej w obrębie Czarne. Uchwała nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 464/53 położonej w miejscowości Kaliska, obręb Kaliska. Uchwała nr XXXIV/290/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 494/11 położonej w obrębie Kaliska. Uchwała nr XXXIV/289/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XXXIV/288/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXIII/287/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 maja 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2021-2031Uchwała nr XXXIII/286/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 maja 2021 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2021 rokUchwała nr XXXII/285/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XXXII/284/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XXXII/283/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku.Uchwała nr XXXII/282/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 139 położonej w obrębie Piece.Uchwała nr XXXII/281/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XXXII/280/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części działki nr 296/2 obręb Cieciorka w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.Uchwała nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego skierowanej do Rady Gminy Kaliska.Uchwała nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Gminy Kaliska.Uchwała nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska w 2021 roku.Uchwała nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2020-2031.Uchwała nr XXXII/275/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXI/274/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminu płatności rat podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID – 19.Uchwała nr XXXI/273/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r., uzupełnionej dnia 16 stycznia 2021 r., wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, którego Przewodniczącą jest Anna Szmelcer.Uchwała nr XXXI/272/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Michała Welka w dniu 11 grudnia 2020 roku.Uchwała nr XXXI/271/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 67/1 położonej w obrębie Dąbrowa.Uchwała nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 360 położonej w obrębie Iwiczno.Uchwała nr XXXI/269/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2020-2031.Uchwała nr XXXI/268/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.