Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXXI/569/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy KaliskaUchwała nr LXXI/568/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz sposobu ich rozliczaniaUchwała nr LXXI/567/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pn.: „Park na bosaka”, w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina KaliskaUchwała nr LXXI/566/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działki nr 286/23 położonej w obrębie CieciorkaUchwała nr LXXI/565/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska na 2024 rokUchwała nr LXXI/564/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliskana 2024 rok.Uchwała nr LXXI/563/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kaliskana 2024 rokUchwała nr LXXI/562/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kaliska na 2024 rokUchwała nr LXXI/561/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali biurowych położonych w budynku Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2 w Kaliskach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyUchwała nr LXXI/560/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaliska na rok 2024Uchwała nr LXXI/559/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037Uchwała nr LXXI/558/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2035Uchwała nr LXXI/557/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXX/556/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr LXX/555/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychUchwała nr LXX/554/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonych jako działki nr 190/21, 190/30 i 190/40 położonych w obrębie CieciorkaUchwała nr LXX/553/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr LXX/552/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kaliska na lata 2024 - 2026Uchwała nr LXX/551/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Uchwała nr LXX/550/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Uchwała nr LXX/549/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy KaliskaUchwała nr LXX/548/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024Uchwała nr LXX/547/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2035Uchwała nr LXX/546/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXIX/545/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2023 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klub SenioraUchwała nr LXIX/544/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2023 - w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnychUchwała nr LXIX/543/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2023 - w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwała nr LXIX/542/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatkuUchwała nr LXIX/541/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2035Uchwała nr LXIX/540/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXVIII/539/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 03 października 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2035Uchwała nr LXVIII/538/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 03 października 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXVIII/537/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 03 października 2023 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki OZE z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach przy ul. Długiej 53"Uchwała nr LXVII/536/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyUchwała nr LXVII/535/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu położonego w budynku będącym Domem Strażaka przy ul. Nowowiejskiej 2b w Kaliskach oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyUchwała nr LXVII/534/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu położonego w budynku będącym Domem Strażaka przy ul. Nowowiejskiej 2b w Kaliskach oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyUchwała nr LXVII/533/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2023 - w spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LXVII/532/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXVI/531/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnejUchwała nr LXVI/530/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr LXVI/529/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klub SenioraUchwała nr LXVI/528/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie zasad zwrotu radnym Rady Gminy Kaliska kosztów podróży służbowychUchwała nr LXVI/527/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w sprawie zmiany rodzaju miejscowościUchwała nr LXVI/526/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LXVI/525/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXV/524/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 lipca 2023 - w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kaliska na lata 2023-2030"Uchwała nr LXV/523/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 lipca 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LXV/522/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 lipca 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXIV/521/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i AdministracjiUchwała nr LXIV/520/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Piece, gmina KaliskaUchwała nr LXIV/519/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska odpłatnymi za jednorazowym wynagrodzeniem, służebnościami przechodu i przejazduUchwała nr LXIV/518/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnychUchwała nr LXIV/517/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr LVI/457/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030" w tym trybu konsultacjiUchwała nr LXIV/516/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy DomowejUchwała nr LXIV/515/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobieraniaUchwała nr LXIV/514/2023 Rady Gminy Kaliksa z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 670/16 położonej w obrębie KaliskaUchwała nr LXIV/513/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rokUchwała nr LXIV/512/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaliska za rok 2022Uchwała nr LXIV/511/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska wotum zaufaniaUchwała nr LXIV/510/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033Uchwała nr LXIV/509/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXIII/508/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwała nr LXIII/507/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033Uchwała nr LXIII/506/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXII/505/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr LXII/504/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rokUchwała nr LXII/503/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr LX/486/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy KaliskaUchwała nr LXII/502/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kaliska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawniającego do udzielania tych ulgUchwała nr LXII/501/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr IX/97/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa FrankUchwała nr LXII/500/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Bartel WielkiUchwała nr LXII/499/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr LXII/498/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy KaliskaUchwała nr LXII/497/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 98/1 i 98/11 położonej w obrębie DąbrowaUchwała nr LXII/496/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/30 położonej w obrębie IwicznoUchwała nr LXII/495/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68 położonej w obrębie IwicznoUchwała nr LXII/494/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/23 położonej w obrębie IwicznoUchwała nr LXII/493/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LXII/492/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LXI/491/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 11 maja 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LXI/490/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 11 maja 2023 - w sprawie zmian budzetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LX/489/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dunajki w obrębie geodezyjnym Cieciorka, gmina KaliskaUchwała nr LX/488/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychUchwała nr LX/487/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/42/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina KaliskaUchwała nr LX/486/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2023 - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy KaliskaUchwała nr LX/485/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LX/484/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LIX/483/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie przejęcia przez Gminę Kaliska od Powiatu Starogardzkiego zarządu na działkach o nr 57/3, 57/5 obręb Cieciorka, m. Płociczno, gm. Kaliska, stanowiących drogę powiatową nr 2407GUchwała nr LIX/482/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Kaliska” na lata 2023-2026Uchwała nr LIX/481/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczneUchwała nr LIX/480/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie uchylenia uchwały nr V/31/2015 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliskach prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz udzielenia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnychUchwała nr LIX/479/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/42/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina KaliskaUchwała nr LIX/478/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/246/2013 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem zawierających azbest z terenu Gminy KaliskaUchwała nr LIX/477/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/07 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa na terenie Gminy KaliskaUchwała nr LIX/476/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska w 2023 rokuUchwała nr LIX/475/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/379/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży PożarnychUchwała nr LIX/474/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr XX/183/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KaliskaUchwała nr LIX/473/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Uchwała nr LIX/472/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LIX/471/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LVIII/470/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska jednorazową, odpłatną służebnością gruntową przesyłu dla istniejących i projektowych urządzeń elektroenergetycznych SN i nNUchwała nr LVIII/469/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy KaliskaUchwała nr LVIII/468/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 108/9 i 108/10 położonej w obrębie PieceUchwała nr LVIII/467/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr LVIII/466/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LVIII/465/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LVII/464/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim w gminie KaliskaUchwała nr LVII/463/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr II/22/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pt. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr LVII/462/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian uchwały nr II/23/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posilku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr LVII/461/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gminie KaliskaUchwała nr LVII/460/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LVII/459/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska 2023