Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIX/409/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/250/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy KaliskaUchwała nr XLIX/408/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr VI/71/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela wspomagającego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęćUchwała nr XLIX/407/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska odpłatną służebnością przesyłuUchwała nr XLIX/406/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę nr XLVIII/396/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w KaliskachUchwała nr XLIX/405/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kaliska na rok szkolny 2022/2023Uchwała nr XLIX/404/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w sprawie zamiany rodzaju miejscowościUchwała nr XLIX/403/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości DąbrowaUchwała nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy KaliskaUchwała nr XLIX/401/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021Uchwała nr XLIX/400/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaliska za rok 2021Uchwała nr XLIX/399/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska wotum zaufaniaUchwała nr XLIX/398/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2022-2031Uchwała nr XLIX/397/2022 Rady gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2022 rokUchwała nr XLVIII/396/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi KulturyUchwała nr XLVIII/395/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/353/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa StudzieniceUchwała nr XLVIII/394/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/352/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa PieceUchwała nr XLVIII/393/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/351/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa KaliskaUchwała nr XLVIII/392/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/350/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa IwicznoUchwała nr XLVIII/391/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/348/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa CzarneUchwała nr XLVIII/390/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/347/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa CieciorkaUchwała nr XLVIII/389/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Bartel WielkiUchwała nr XLVIII/388/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr VIII/65/2015 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kaliska na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wodyUchwała nr XLVIII/387/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kaliska Uchwała nr XLVIII/386/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/4, 1/5, 1/7 i 1/8 położonej w obrębie DąbrowaUchwała nr XLVIII/385/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 294/11 położonej w obrębie Kaliska Uchwała nr XLVIII/384/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2022-2031Uchwała nr XLVIII/383/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2022 rokUchwała nr XLVII/382/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 kwietnia 2022 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XLVII/381/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 kwietnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2022 rokUchwała nr XLVI/380/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 11 stycznia 2022 roku dotyczącej przyjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania "maseczek ochronnych", zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek mRNAUchwała nr XLVI/379/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży PożarnychUchwała nr XLVI/378/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie nadania wyróżnienia "Honorowy Obywatel Gminy Kaliska"Uchwała nr XLVI/377/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Kaliska na lata 2022-2025Uchwała nr XLVI/376/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości CzarneUchwała nr XLVI/375/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2022-2031.Uchwała nr XLVI/374/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2022 rokUchwała nr XLV/373/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 marca 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu.Uchwała nr XLV/372/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 marca 2022 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska.Uchwała nr XLV/371/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 marca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/23 położonej w obrębie Iwiczno.Uchwała nr XLV/370/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 marca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 30/39 położonej w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zwarcia tej umowy. Uchwała nr XLV/369/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 marca 2022 - w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.Uchwała nr XLV/368/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 marca 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.Uchwała nr XLV/367/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 marca 2022 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2022-2031.Uchwała nr XLV/366/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 marca 2022 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2022 rok.Uchwała nr XLIV/365/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kaliska. Uchwała nr XLIV/364/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia członka komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kaliska z udziału w jej pracach. Uchwała nr XLIV/363/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.Uchwała nr XLIV/362/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska.Uchwała nr XLIV/361/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska na 2022 rok.Uchwała nr XLIV/360/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kaliska na 2022 rok.Uchwała nr XLIV/359/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu.Uchwała nr XLIV/358/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2022-2031.Uchwała nr XLIV/357/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2022 rok.