Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LIX/483/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie przejęcia przez Gminę Kaliska od Powiatu Starogardzkiego zarządu na działkach o nr 57/3, 57/5 obręb Cieciorka, m. Płociczno, gm. Kaliska, stanowiących drogę powiatową nr 2407GUchwała nr LIX/482/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Kaliska” na lata 2023-2026Uchwała nr LIX/481/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczneUchwała nr LIX/480/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie uchylenia uchwały nr V/31/2015 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliskach prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz udzielenia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnychUchwała nr LIX/479/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/42/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina KaliskaUchwała nr LIX/478/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/246/2013 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem zawierających azbest z terenu Gminy KaliskaUchwała nr LIX/477/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/07 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa na terenie Gminy KaliskaUchwała nr LIX/476/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska w 2023 rokuUchwała nr LIX/475/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/379/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży PożarnychUchwała nr LIX/474/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr XX/183/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KaliskaUchwała nr LIX/473/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Uchwała nr LIX/472/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LIX/471/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LVIII/470/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska jednorazową, odpłatną służebnością gruntową przesyłu dla istniejących i projektowych urządzeń elektroenergetycznych SN i nNUchwała nr LVIII/469/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy KaliskaUchwała nr LVIII/468/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 108/9 i 108/10 położonej w obrębie PieceUchwała nr LVIII/467/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr LVIII/466/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LVIII/465/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2023 rokUchwała nr LVII/464/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim w gminie KaliskaUchwała nr LVII/463/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr II/22/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pt. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr LVII/462/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian uchwały nr II/23/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posilku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr LVII/461/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gminie KaliskaUchwała nr LVII/460/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2033Uchwała nr LVII/459/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska 2023