logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
minus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wzory dokumentów do pobrania:

Budowa, przebudowa, rozbiórka:
Formularz wniosku pozwolenia na budowę dokument
Formularz wniosku pozwolenia na rozbiórkę dokument
Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które zostało wydane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i rejestracja dziennika budowy dokument
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy dokument
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dokument
Formularz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych dokument
Formularz wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę dokument
Formularz wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby dokument
Formularz wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokument
Formularz zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dokument
Formularz zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę dokument
Formularz wniosku o poświadczenie oświadczenia o wysokości podatku VAT dokument
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu dokument
Formularz wniosku o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokument
Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokument

Dofinansowania, dotacje:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego dokument
Formularz karty informacyjnej dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych dokument
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół dokument
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji dokument
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych dokument

Dowód osobisty:
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego dokument

Działalność gospodarcza:
Formularz rejestracji działalności gospodarczej dokument
Wzór oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej dokument
Wzór pisma o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej dokument
Wzór pisma o wydanie duplikatu zaświadczenia rejestracji działalności gospodarczej dokument

Materiały promocyjne:
Formularz wniosku o przyznanie materiałów promocyjnych dokument

Nieruchomości i lokale użytkowe:
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości dokument

Mieszkania:
Formularz wniosku na najem lokali dokument
Formularz wniosku na zamianę lokali dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych dokument

Psy:
Formularz wniosku o wydanie zezwolaenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną dokument

Podatki:
Formularz informacji o gruntach (strona 1) dokument
Formularz informacji o gruntach (strona 2) dokument
Formularz informacji o gruntach (strona 3) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 1) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 2) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 3) dokument
Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 1) dokument
Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 2) dokument
Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych dokument
Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą dokument
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy dokument
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym dokument
Formularz wnioski o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty dokument

Szkoły:
Formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokument

Użytkowanie wieczyste:
Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych dokument
Formularz wniosku o nabycie przez użytkowników (osoby fizyczne) prawa własności nieruchomości. dokument
Forularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości dokument

corner   corner