logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

URZĄD GMINY
   Załatwianie spraw obywatelskich
      wykaz stanowisk wg działów
         Przewodniczący Rady Gminy
         Wójt Gminy Kaliska
         Zastępca Wójta Gminy Kaliska
         Sekretarz Gminy Kaliska
         Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
         Stanowiska samodzielne podl. bezpośrednio Wójtowi
         Referat Obsługi Mieszkańców
         Referat Rozwoju
         Referat Finansowy
         Referat Komunalny
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Ochrona Danych Osobowych

BIULETYN
   O biuletynie
   Dostęp do informacji

WŁADZA LOKALNA
   Rada Gminy
      Komisje Problemowe
         Komisja Rewizyjna
            kadencja 2010-2014
            kadencja 2014-2018
         Komisja ds. Budżetu i Finansów
            kadencja 2010-2014
         Komisja ds. Społecznych
            kadencja 2010-2014
         Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
            kadencja 2010-2014
         Komisja Gospodarcza
            kadencja 2010-2014
         Wspólne Posiedzenia Komisji Problemowych
            kadencja 2010-2014
            kadencja 2014-2018
         Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
            kadencja 2010-2014
            kadencja 2014-2018
         Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych
            kadencja 2010-2014
            kadencja 2014-2018
         Komisja Statutowa
         Pozostałe komisje
         Komisja Statutowa Sołectw
      Uchwały Rady Gminy
         kadencja 2010-2014
         kadencja 2014-2018
      Protokoły z sesji
         kadencja 2010-2014
         kadencja 2014-2018
      Wybory Ławników
   Wójt Gminy
      Wójt Gminy
         Zarządzenia Wójta
            kadencja 2010-2014
            kadencja 2014-2018
      Zastępca Wójta Gminy
      Sekretarz Gminy
      Skarbnik Gminy
      Rejestry i ewidencje
      kontrole wewnętrzne
      kontrole zewnętrzne

OPRACOWANIA
   Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
      Konsultacje społeczne
   Plan Rozwoju Lokalnego
   Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
   Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
      Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska za okres od 1 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku
   Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
      2017 rok
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalno – edukacyjnych oraz podnoszenia świadomości
      2018 rok
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publ. w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakr.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
   Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
   Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
   Analiza stanu gospodarki odpadami
   Raport o stanie gminy

PRAWO LOKALNE
   KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
   Statut gminy
   Budżet gminy
      Budżet Gminy na 2003 r.
      Budżet Gminy na 2004 rok
         wykonanie budżetu za I półrocze 2004 r.
      Budżet Gminy na 2005 rok
      Budżet Gminy na 2006 rok
      Budżet Gminy na 2007 rok
      Budżet Gminy na 2008 r.
         wykonanie budżetu za I półrocze 2008
      Budżet gminy na 2009 rok
      Budżet gminy na 2010 rok
      Budżet Gminy na 2011 rok
         Projekt budżetu na 2011 rok
         Budżet Gminy na 2011 rok
      Budżet Gminy na 2012 rok
         Projekt budżetu na 2012 rok
         Budżet Gminy na 2012 rok
      Budżet Gminy na 2013 rok
         Projekt budżetu na 2013r.
         Budżet Gminy na 2013r.
      Budżet Gminy na 2014 rok
         projekt budżetu na 2014 r
         budżet na 2014 rok
      Wykonanie budżetu za 2003 r.
      wykonanie za I półrocze 2003
      Wykonanie budżetu za 2004 r.
      Wykonanie budżetu za 2005 r.
      Wykonanie budżetu za 2006 r.
      Wykonanie budżetu za 2007 r.
      Wykonanie budżetu za 2008 r.
      Wykonanie budżetu za 2009 rok
         Opinia RIO w Gdańsku o sprawozdaniu z wyk.budżetu za 2009 rok
      Wykonanie budżetu za 2010 rok
         Opinia RIO w Gdańsku o sprawozdaniu z wyk.budżetu za 2010 rok
      Wykonanie budżetu za 2011r.
         Opinia RIO w Gdańsku o sprawozdaniu z wyk.budżetu za 2011 rok
         wykonanie budżetu za I półrocze 2011
      Wykonanie budżetu za 2012r
         Opinia RIO w Gdańsku dot.wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2012 r
         Wykonanie budżetu za I półrocze 2012
      Wykonanie budżeru za 2013r
         Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r
         Wykonanie budżetu za 2013 rok
      Wykonanie budżetu za 2014 rok
      Wykonanie budżetu za 2015 rok
      Wykonanie budżetu za 2016 rok
      Wykonanie budżetu za 2017 rok
      sprawozdania budżetowe
      Budżet gminy na 2015 rok
      Budżet gminy na 2016 rok
      Budżet Gminy na 2017r.
      Budżet gminy na rok 2018
   Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
      podatki i opłaty lokalne
      podatek od środków transportowych
      opłata za pobór wody i zrzut ścieków
      dzienna opłata targowa
      opłata za składowanie odpadów komunalnych
      opłaty cmentarne
   Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
      podatki i opłaty lokalne
         deklaracje podatkowe
            podatek od nieruchomości
            podatek rolny
            podatek leśny
      podatek od środków transportowych
      opłata za pobór wody i zrzut ścieków
      opłaty cmentarne
      opłata za składowanie odpadów komunalnych
      opłata targowa
   Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
      podatki i opłaty lokalne
         deklaracje podatkowe
            podatek od nieruchomości
            podatek rolny
            podatek leśny
      podatek od środków transportowych
      opłata za pobór wody i zrzut ścieków
      dzienna opłata targowa
      opłata za składowanie odpadów komunalnych
      opłaty cmentarne
   Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
      podatki i opłaty lokalne
         deklaracje podatkowe
            podatek od nieruchomości
            podatek rolny
            podatek leśny
      podatek od środków transportowych
      opłata za pobór wody i zrzut ścieków
      dzienna opłata targowa
      opłata za składowanie odpadów komunalnych
      opłaty cmentarne
   Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
      podatki i opłaty lokalne
         deklaracje podatkowe
            podatek od nieruchomości
            podatek rolny
            podatek leśny
      podatek od środków transportowych
      opłata za pobór wody i zrzut ścieków
      dzienna opłata targowa
      opłata za składowanie odpadów komunalnych
      opłaty cmentarne
   Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
      Podatek od nieruchomości
      Podatek od środków transportowych
      opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      opłata za składowanie odpadów na wysypisku
   Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
      Podatek od nieruchomości
      Podatek od środków transportowych
      Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
      Opłaty cmentarne
   Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
      Podatek od nieruchomości
      Podatek od środków transportowych
      Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      Opłaty cemntarne
   Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
      Podatek od nieruchomości
      Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      Podatek od środków transportowych
      Opłaty cemntarne
   Podatki i opłaty lokalne w 2014
      Podatek od nieruchomości
      Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      Podatek od środków transportowych
      Opłaty cmentarne
   Druki deklaracji i informacji podatkowych
   Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
   Podatki i opłaty lokalne w 2015
      Podatek od nieruchomości
      Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      Podatek od środków transportowych
      Opłaty cmentarne
   Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
      Podatek od nieruchomości
      Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      Podatek od środków transportowych
      Opłaty cmentarne
   Statuty i uchwały sołectw
   Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
   Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
      Podatek od nieruchomości
      Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      Podatek od środków transportowych
   Druki deklaracji i informacji podatkowych
   Podatki i opłaty lokalne w 2018
      Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków
      Druki deklaracji i informacji podatkowych
      Podatek od nieruchomości
      Podatek od środków transportowych
      Opłata od posiadania psa

WYBORY
   Wybory Samorządowe 2014
   Wybory uzupełniające 2015
      Dokumenty dla komitetu wyborców
      Dokumenty dla komitetu wyborczego- stowarzyszenia
      Dokumenty dla komitetu koalicyjnego
      Dokumenty dla komitetu wyborczego- partia polityczna
   Wybory na Sołtysów 2015
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   Wybory Samorządowe 2018

Referenda
   Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015

INNE
   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
      Zapytania ofertowe
         Obsługa prawna projektu
         Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z internetu
         Opracowanie i wydruk naklejek promocyjnych
         Publikacja ogłoszenia w prasie lokalnej
      Wzory wniosków
      Przedłużenie terminu naboru wniosków w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kaliska"
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy
   Ogłoszenia
   Oferty pracy
   Ochrona środowiska
      ocena jakości wody z wodociągu
      Regulamin utrzymania czystości i porządku
      Program Ochrony Środowiska
      Plan Gospodarki Odpadami
      Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
      Gospodarka Odpadami
      Odbiór nieczystości ciekłych
   Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
   Mienie gminne
   Młodzieżowa Rada Gminy
   Jednostki organizacyjne
   Związki członkowskie i stowarzyszenia
   Zamówienia Publiczne, przetargi
      przetargi 2008
      przetargi 2009
      przetargi 2010
      przetargi 2011
      przetargi 2012
      przetargi 2013
         zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
         DR.271.01.2013 punkt zlewny
         DR.271.02.2013_Posadzki
         DR.271.03.2013_Most w Czubku
         GOK_Przebudowa i remont GOK w Kaliskach w 2 częściach
         DR.271.04.1013_Kredyt
         DR.271.05.1013_remont drogi_Działkowa
         DR.271.06.1013_radosna szkoła Piece
         DR.271.07.1013_Studzienice
         DR.271.08.1013_remont drogi_Działkowa2
         DR.271.09.1013_dostawa pelletu
         DR.271.10.2013_dowozy szkolne
         DR.271.11.2013 dostawa i motaż pierwszego wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach
         DR.271.12 2013 Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo- jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
         DR.271.13.2013 wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kaliska
         DR.271.14.2013 na roboty budowlane dot. remontu i utwardzenia dróg gminnych
         DR.271.15.2013.I dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kaliska
         DR.271.16.2013.I zimowe utrzymanie dróg
         Środowiskowy Dom Samopomocy
         DR.271.17.2013.I Remont drogi gminnej Kaliska ul. Łąkowa
         DR.271.18.2013.I Remont drogi gminnej Kaliska ul. Łąkowa
         DR.271.19.2013.I opracowanie dokumentacji projektowych w Gminie Kaliska
      Przetargi 2014
         zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
            Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach
            RK.271.25.2014.II Wykonanie placów zabaw w miejscowości Czarne, Frank, Iwiczno
            Promocja turystyczna Gminy Kaliska- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych oraz montaż tablic informacyjnych przy rzece Wdzie
            Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska.
         DR.271.1.2014.I Dostawaautobusu 24 osobowego, w tym miejsca przystosowane dla dwóch wózków inwalidzkich
         Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach.
         DR.271.3.2014.I - Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap I
         DR.271.4.2014.I - Zagospodarowanie centrum wsi Piece
         RK.271.1.2014.II Remont drogi gminnej ul. Działkowa w Piecach oraz remont drogi gminnej ul. Poprzeczna w Piecach.
         RK.271.2.2014.II - Zagospodarowanie centrum wsi Piece.
         GOK Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach- etap III
         ZSP Kaliska na dostawę opału w postaci biomasy drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach na okres zimowy 2014/2015
         RK.271.3.2014.II Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo - jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa linii kablowe
         RK.271.4.2014.II Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
         RK.271.5.2014.II Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach
         RK.271.6.2014.II Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oś
         RK.271.7.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II
         RK.271.8.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy
         RK.271.11.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II
         RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach
         RK.271.14.2014.II Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska
         RK.271.15.2014.II dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska
         RK.271.18.2014.II Zimowego utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie Gminy Kaliska
         RK.271.21.2014.II Udzielenie kredytu w kwocie 200.00,00 zł na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska"
         RK.271.22.2014.II Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w Kaliskach oraz remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Iwicznie
         RK.271.23.2014.II Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Kaliska
         RK.271.24.2014.II Budowa lamp solarnych na terenie gminy Kaliska
         RK.271.26.2014.II Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwisem terenie Gminy Kaliska
         RK.271.27.2014.II Ubezpieczenie mienia
         RK.271.28.2014.II Ubezpieczenie mienia
      Przetargi 2015
         zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
            Wykonanie projektu i druk folderu promocyjnego gminy kaliska
            Zapytanie ofertowe na dostarczenie nagłośnienia w ramach projektu: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie"
            Zapytanie ofertowe na dostarczenie sceny modułowej wraz z zadaszeniem dwuspadowym w ramach projektu: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie"
            Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia kredytu w kwocie 65.000,00 zł dla zadania pn.: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie"
         DR.271.1.2015.I Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo - jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
         DR.271.2.2015.I Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo – jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
         DR.271.3.2015.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016
         DR.271.4.2015.I Remont dróg gminnych płytami wielootworowymi typu JOMB
         DR.271.5.2015.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska
         DR.271.6.2015.I Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Kaliska
      Przetargi 2016
         zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
            Opracowanie PFU dla oczyszczalni ścieków w Kaliskach i Studium wykonalności w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno" wraz...
            Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci oświetleniowej przy ul. Długiej w Kaliskach ( do zakładów pracy) ; w miejscowości Strych, w miejscowości Dunaj
            Modernizacja chodnika w miejscowości Piece
            Wykonanie dokumentracji projektowo-kosztorysowej budowy sieci oświetleniowej przy ul. Długiej w Kaliskach (do zakładów pracy); w miejscowości Strych, w miejscowości Dunajki; w miejscowości Bart
            Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO dotyczącego zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć na potr
            Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w ramach Reg
            Zapytanie ofertowe na wykonanie robót geodezyjnych na obszarze Gminy Kaliska na rok 2017
            Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału nieruchomości
         DR.271.1.2016.I Remont dróg w Gminie Kaliska
         Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV
         DR.271.2.2016.I Remont budynku Urzedu Gminy w Kaliskach
         DR.271.3.2016.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska
         DR.271.4.2016.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska
         DR.271.5.2016.I Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Kaliska
         DR.271.6.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska”
         DR.271.7.2016.I Remont dróg w Gminie Kaliska
         DR.271.8.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska”
         DR.271.9.2016.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017
      Przetargi 2017
         zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
            Zapytanie ofertowe na usługi transportowe w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska" - RPO WP
            Zapytanie ofertowe na usługę opracowania, przygotowania i druku materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół po
            Zapytanie ofertowe na usługi transportowe w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska" - RPO WP
            Zapytanie ofertowe na usługę opracowania, przygotowania i druku materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół
            Zapytanie ofertowe na odbiór komunalnych osadów ściekowych, odpadów z piaskownika oraz skratek z Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Kaliskach
            Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bartel Wielki
            Zapytanie ofertowe na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kaliska – edycja 2017
            Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w
            Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli oraz warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji
            Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawow
            Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
         Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - unieważniony
         Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - przetarg unieważniony
         Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - II przetarg unieważniony
         Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzedu Gminy Kaliska - przetarg unieważniony
         Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - przetarg unieważniony
         Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - unieważniony
         Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV
         Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - etap I
         RR.271.5.2017.I - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wr
         RR.271.6.2017.I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
         RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
         RR.271.8.2017.I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
         RR.271.9.2017.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.610.000
         RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
         RR.271.11.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
         RR.271.12.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
         RR.271.13.2017.I Remont dróg w Gminie Kaliska
         RR.271.14.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
         RR.271.15.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
         RR.271.16.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
         RR.271.17.2017.I - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Kaliska
         RR.271.18.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
         RR.271.19.2017.I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
         RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
         RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
         RR.271.22.2017.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02.01.2018 do 31.12.2018
         RR.271.23.2017.I Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach” w ramach programu „LED dla pomorskich szkół”
         RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
         RR.271.25.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
      Przetargi 2018
         RR.271.1.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r.
         RR.271.2.2018.I Remont dróg w Gminie Kaliska
         RR.271.3.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
         zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
            Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - wsparcie uczniów w postaci poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie dalszej edukacji i potrzeb rynku pracy w ramach projektu
            Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzale
            Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzale
            Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzale
         RR.271.4.2018.I Utwardzenie ul. Wschodniej w Kaliskach
         RR.271.5.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
         RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.
         RR.271.7.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
         RR.271.8.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
         RR.271.9.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
         RR.271.10.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.505.051,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
         RR.271.11.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
         RR.271.12.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
         RR.271.13.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
         RR.271.14.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
         RR.271.15.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r.
         RR.271.16.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół – etap I
         RR.271.17.2018.I Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.
         RR.271.18.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
         RR.271.19.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
         RR.271.20.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach - etap I
         RR.271.21.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
         RR.271.22.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajak
         RR.271.23.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska
         PRZETARG DLA STRAŻY - Zakup i dostawa nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4
         RR.271.24.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
         RR.271.25.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska
         RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
         Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Piecach - etap III
         RR. 271.27.2018.I Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach
      Plany Zamówień Publicznych
   Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
   Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
   Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
   Oświadczenia majątkowe - za 2007
   Oświadczenia majątkowe - za 2008
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
   Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
      Oświadczenia majątkowe za okres 01.01.2010 do 12.12.2010 rok
      Oświadczenia majątkowe za cały 2010 rok
      oświadczenia majątkowe za 2011 rok
      Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
      oświadczenia majątkowe 2013r.
      Oświadczenia majątkowe- I połowa 2014 r.
   Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
      Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
      Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
      Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
      Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
      Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
   Informacje nieudostępnione
   Współpraca z zagranicą
   Sprzedaż Mienia Komunalnego
      RK.7021.1.2014.ILicytacja ustna sprzedaży mienia komunalnego
      RK.7021.4.2015.II Ogłoszenie o sprzedaży Żuka
   Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
   Petycje

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner