logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
minus Wójt Gminy
   minus Wójt Gminy
      minus Zarządzenia Wójta
         minus kadencja 2010-2014
         minus kadencja 2014-2018
   minus Zastępca Wójta Gminy
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
   minus Rejestry i ewidencje
   minus kontrole wewnętrzne
   minus kontrole zewnętrzne
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-02-03 10:40:01 - Zarządzenie nr 1/2015 z dn. 02.01.2015 w spr. przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (0.00 B)
2015-02-03 10:44:56 - Zarządzenie Nr 2/2015 z dn. 02.01.2015 w spr. planu finansowego ŚDS typu A,B i C w Kaliskach, oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (0.00 B)
2015-02-03 10:47:45 - Zarządzenie Nr 3/2015 z dn. 02.01.2015 w spr.planu finansowego GOPSw Kaliskach, oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (0.00 B)
2015-02-03 10:50:53 - Zarządzenie Nr 4/2015 z dn. 02.01.2015 w spr. planu finansowego ZOW w Piecach, oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (0.00 B)
2015-02-03 10:51:40 - Zarządzenie Nr 5/2015 z dn. 02.01.2015 w spr. planu finansowego ZSP w Kaliskach, oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (0.00 B)
2015-02-03 10:57:28 - Zarządzenie Nr 6/2015 z dn. 02.01.2015 w spr. Przekazania Kierownikowi GOPS w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań (0.00 B)
2015-02-03 11:01:02 - Zarządzenie Nr 7/2015 z dn. 02.01.2015 w spr. Przekazania Dyrektorowi ZOW w Piecach uprawnień do zaciągania zobowiązań (0.00 B)
2015-02-03 11:02:50 - Zarządzenie Nr 8/2015 z dn. 02.01.2015 w spr. Przekazania Dyrektorowi ZSP w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań (0.00 B)
2015-02-03 11:06:18 - Zarządzenie Nr 9/2015 z dn. 02.01.2015 w spr. Przekazania Kierownikowi ŚDS w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań (0.00 B)
2015-02-03 11:16:43 - Zarządzenie Nr 10/2014 z dn. 02.01.2015 w spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok (0.00 B)
2015-02-03 11:21:17 - Zarządzenie Nr 11/2015 z dn. 02.01.2015r.w spr. terminów realizacji przedsięwzięć ze środków fund. sołeckiego oraz wielkości środków fund. sołeckiego dla poszczególnych sołectw (0.00 B)
2015-02-18 10:44:58 - Zarządzenie Nr 12/2015 z dn. 02.01.2015r. w spr. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespołu realizującego projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska" (0.00 B)
2015-02-18 10:49:01 - Zarządzenie Nr 13/2015 z dn. 14.01.2015r. w spr.zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (0.00 B)
2015-02-18 10:49:52 - Zarządzenie Nr 14/2015 z dn. 15.01.2015r. w spr. powołania Komisji oceniającej prace zgłoszone do konkursu na opracowanie "Eko Szlaków" (0.00 B)
2015-02-18 10:50:45 - Zarządzenie Nr 15/2015 z dn. 16.01.2015r. w spr. powołania Komisji Socjalnej (0.00 B)
2015-02-18 10:55:53 - Zarządzenie Nr 16/2015 z dn. 20.01.2015r. w spr. przystąpienia do wyceny środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny lub za symboliczną kwotę, według wartości godziwej. (0.00 B)
2015-02-18 10:57:33 - Zarządzenie Nr 17/2015 z dn. 28.01.2015r. w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (0.00 B)
2015-02-18 10:58:26 - Zarządzenie Nr 18/2015 z dn. 29.01.2015r. w spr. wyborów sołtysów Gminy Kaliska (0.00 B)
2015-02-18 10:59:49 - Zarządzenie Nr 19/2015 z dn. 29.01.2015r. w spr. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów oraz pieczęci w wyborach sołtysów Gminy Kaliska (0.00 B)
2015-02-18 11:00:53 - Zarządzenie Nr 20/2015 z dn. 29.01.2015r. w spr. zmian pobierania opłat za usługi ksero i fax (0.00 B)
2015-02-18 11:04:30 - Zarządzenie Nr 21/2015 z dn. 29.01.2015r. w spr. powołania Komisji do spisania dokumentacji na stanowisku Kierownika GOPS w Kaliskach oraz majątku należącego do GOPS w Kaliskach (0.00 B)
2015-02-18 11:08:35 - Zarządzenie Nr 22/2015 z dn. 04.02.2015r. w spr. Upoważnienia p.o. Kierownika GOPS w Kaliskach do prowadzenia postępowan w sprawach zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji (0.00 B)
2015-02-18 11:09:48 - Zarządzenie Nr 23/2015 z dn. 04.02.2015r. w spr. odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0.00 B)
2015-02-18 11:11:47 - Zarządzenie Nr 24/2015 z dn. 04.02.2015r. w spr. powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0.00 B)
2015-02-18 11:15:57 - Zarządzenie Nr 25/2015 z dn. 04.02.2015r. w spr. udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi GOPS w Kaliskach do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczen majątkowych, o kt (0.00 B)
2015-02-18 11:18:02 - Zarządzenie Nr 26/2015 z dn. 04.02.2015r. w spr. udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi GOPS w Kaliskach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i (0.00 B)
2015-02-18 11:20:03 - Zarządzenie Nr 27/2015 z dn. 04.02.2015r. w spr. udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi GOPS w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0.00 B)
2015-02-18 11:25:35 - Zarządzenie Nr 28/2015 z dn. 06.02.2015r. w spr. udzielenia p.o. Kierownikowi GOPS w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowania i załatwiania spraw w formie określonej przepisami prawa, w (0.00 B)
2015-02-18 11:25:53 - Zarządzenie Nr 29/2015 z dn. 06.02.2015r. w spr. udzielenia p.o. Kierownikowi GOPS w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych (0.00 B)
2015-02-18 11:27:18 - Zarządzenie Nr 30/2015 z dn. 06.02.2015r. w spr. udzielenia p.o. Kierownikowi GOPS w Kaliskach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (0.00 B)
2015-03-05 10:04:09 - Zarządzenie Nr 32/2015 z dn. 19.02.2015 w spr. ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku. (171.18 kB)
2015-04-15 14:12:01 - Zarządzenie Nr 33/2015 z dn. 19.02.2015 w spr. powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. zarządzania projektami zamówień publicznych (0.00 B)
2015-04-15 14:21:06 - Zarządzenie nr 34/2015 z dn. 26.02.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok (0.00 B)
2015-04-15 14:22:10 - Zarządzenie nr 35/2015 z dn. 26.02.2015 w spr. powierzenia p.o. GOPS w Kaliskach realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i udzielania upoważnienia do wydawania decyzji w tych sprawach (0.00 B)
2015-04-15 14:27:26 - Zarządzenie nr 36/2015 z dn. 05.03.2015 w spr. ustalenia treści i nakładu kart do głosowania oraz wzorów protokołów z głosowania w wyborach sołtysów Gminy Kaliska zarządzonych na dzień 15. (0.00 B)
2015-04-15 14:28:25 - Zarządzenie nr 37/2015 z dn. 05.03.2015 w spr. Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kaliska dla przeprowadzenia głosowania w wyborach SOłtysów Sołectw: Czarne, Dąbrowa, Piece zarzą (0.00 B)
2015-04-15 14:29:58 - Zarządzenie nr 38/2015 z dn. 09.03.2015 w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2014 rok (0.00 B)
2015-04-15 14:31:21 - Zarządzenie nr 39/2015 z dn. 09.03.2015 w spr. udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi GOPS w Kaliskach do realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 5.12.2015 o Karcie Dużej Rodziny (0.00 B)
2015-04-15 14:39:45 - Zarządzenie nr 40/2015 z dn. 23.03.2015 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2014r. (0.00 B)
2015-04-15 14:40:51 - Zarządzenie nr 41/2015 z dn. 25.03.2015 w spr. zmian budżetu gminy Kaliska na 2015r. (0.00 B)
2015-04-15 14:41:55 - Zarządzenie nr 42/2015 z dn. 30.03.2015 w spr. wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej nale (0.00 B)
2015-04-15 14:42:59 - Zarządzenie nr 43/2015 z dn. 30.03.2015 w spr. określenia wzoru upomienia dla zaległości podatkowych (0.00 B)
2015-04-15 14:44:02 - Zarządzenie nr 44/2015 z dn. 30.03.2015 w spr. określenia wzoru wezwania do zapłaty zaległości mających charakter cywilnoprawny (0.00 B)
2015-04-15 14:44:53 - Zarządzenie nr 45/2015 z dn. 30.03.2015 w spr. zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31.12.2014r. (0.00 B)
2015-04-15 14:47:24 - Zarządzenie nr 46/2015 z dn. 30.03.2015 w spr. powołania komisji do brakowania i zniszczenia niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania do wydawania dowodów osobistych będących w dyspozycj (0.00 B)
2015-04-15 14:47:41 - Zarządzenie nr 47/2015 z dn. 30.03.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015r. (0.00 B)
2015-05-12 15:06:38 - Zarządzenie nr 48/2015 z dn 01.04.2015 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (11.30 MB)
2015-05-12 15:07:42 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dn. 03.04.2015 w spr. ustalenia treści karty do głosowania oraz wzorów protokołów z głosowania w wyborach rad sołectw Gminy Kaliska (2.15 MB)
2015-05-12 15:11:05 - Zarządzenie nr 50/2015 z dn 09.04.2015 w spr. powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych gminy (284.56 kB)
2015-05-12 15:13:13 - Zarządzenie nr 52/2015 z dn 14.04.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska (4.09 MB)
2015-05-12 15:19:00 - Zarządzenie nr 53/2015 z dn 14.04.2015 w spr. powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnego (311.40 kB)
2015-05-13 07:42:11 - Zarządzenie nr 54/2015 z dn 16.04.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska (1.38 MB)
2015-05-13 07:47:53 - Zarządzenie nr 55/2015 z dn 20.04.2015 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kaliska dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych n (1.14 MB)
2015-05-13 07:49:44 - Zarządzenie nr 56/2015 z dn 22.04.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (1.83 MB)
2015-05-13 07:51:21 - Zarządzenie nr 57/2015 z dn 23.04.2015 w spr. powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (304.48 kB)
2015-05-13 07:53:24 - Zarządzenie nr 58/2015 z dn 23.04.2015 w spr. zmiany składu osobowego Komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz ustalenia jej zakresu zadań (560.20 kB)
2015-05-13 07:54:47 - Zarządzenie nr 59/2015 z dn 23.04.2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (1.01 MB)
2015-05-13 07:56:13 - Zarządzenie nr 60/2015 z dn 23.04.2015 w spr. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 (939.42 kB)
2015-05-13 07:59:55 - Zarządzenie nr 61/2015 z dn 27.04.2015 w spr. zmienia zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy w roku szkolnym 2014/2015 (580.14 kB)
2015-05-13 08:02:17 - Zarządzenie nr 62/2015 z dn 27.04.2015 w spr. wygaśnięcia członkowstwa i uzupełnienia składu w Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 z siedzibą w Zespole Oświatowo Wychowawcz (1.30 MB)
2015-05-13 08:03:20 - Zarządzenie nr 63/2015 z dn 27.04.2015 w spr. przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś 2015" na terenie gminy Kaliska (945.66 kB)
2015-05-13 08:04:52 - Zarządzenie nr 64/2015 z dn 28.04.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok (1.91 MB)
2015-05-13 08:05:51 - Zarządzenie nr 65/2015 z dn 08.05.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok (2.71 MB)
2015-06-08 14:50:21 - Zarządzenie nr 51/2015 z dn 13.04.2015 w spr. powołania składu Komisji Przetargowej (323.83 kB)
2015-07-23 14:23:51 - Zarządzenie nr 31/2015 z dn. 16.02.2015r. w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok. (4.25 MB)
2015-07-23 14:27:59 - Zarządzenie nr 66/2015 z dn. 08.05.2015 w spr. Ustalenia wysokości stypendium form i okresów płatności oraz rozliczenie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska w r (1.00 MB)
2015-07-23 14:28:08 - Zarządzenie nr 67/2015 z dn. 12.05.2015 w spr. powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z (342.01 kB)
2015-07-23 14:28:20 - Zarządzenie nr 68/2015 z dn. 12.05.2015 w spr. powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepln (353.30 kB)
2015-07-23 14:28:31 - Zarządzenie nr 69/2015 z dn. 12.05.2015 w spr. powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Referatu Komunalnego (243.99 kB)
2015-07-23 14:28:45 - Zarządzenie nr 70/2015 z dn. 20.05.2015 w spr. ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2014 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (328.47 kB)
2015-07-23 14:29:31 - Zarządzenie nr 71/2015 z dn. 22.05.2015 w spr. Zmiany zarządzenia nr 78/2015 Wójta Gminy Kaliska z dn 02.06.2015 w spr. obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Kaliska (1.47 MB)
2015-07-23 14:30:10 - Zarządzenie nr 72/2015 z dn. 22.05.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (6.65 MB)
2015-07-23 14:30:34 - Zarządzenie nr 73/2015 z dn. 29.05.2015 w spr. sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kaliska (2.24 MB)
2015-07-23 14:30:46 - Zarządzenie nr 74/2015 z dn. 29.05.2015 zmieniające zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Kaliska z dn 26.06.2015r. w spr. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zasad prowadzenia zakładowego (518.48 kB)
2015-07-23 14:31:12 - Zarządzenie nr 75/2015 z dn. 01.06.2015 w spr. powołania Komisji oceniającej zagrody zgłoszone do konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2015" oraz "Piękna Wieś 2015" na terenie gminy Kaliska (322.87 kB)
2015-07-23 14:31:24 - Zarządzenie nr 76/2015 z dn. 01.06.2015 w spr. powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (386.95 kB)
2015-07-23 14:31:37 - Zarządzenie nr 77/2015 z dn. 02.06.2015 w spr. przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dn. 25.06.2015 (416.30 kB)
2015-07-23 14:31:55 - Zarządzenie nr 78/2015 z dn. 02.06.2015 w spr. brakowania druków ścisłego zarachowania będących w dyspozycji Wójta Gminy Kaliska (359.13 kB)
2015-07-23 14:32:17 - Zarządzenie nr 79/2015 z dn. 09.06.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok. (1.60 MB)
2015-07-23 14:32:57 - Zarządzenie nr 80/2015 z dn. 25.06.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok. (6.11 MB)
2015-07-23 14:33:42 - Zarządzenie nr 81/2015 z dn. 25.06.2015 w spr. archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. (433.51 kB)
2015-07-23 14:34:22 - Zarządzenie nr 82/2015 z dn. 30.06.2015 w spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2015-2024 (6.36 MB)
2015-07-23 14:34:59 - Zarządzenie nr 83/2015 z dn. 06.07.2015 w spr. nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Kaliska w 2015 roku. (3.74 MB)
2015-07-23 14:35:24 - Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 13.07.2015 w spr. wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem obiektów na terenie Gminy Kaliska i wzorów druków dotyczących wynajmu obiektó (3.61 MB)
2015-07-23 14:35:35 - Zarządzenie nr 85/2015 z dn. 16.07.2015 w spr. ustalenia wysokości opłąt za korzystanie ze stanionów Gminnych w miejscowości Kaliska i Piece (320.41 kB)
2015-08-11 08:58:28 - Zarządzenie nr 86/2015 z dn. 23.07.2015 w spr.udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi GOPS w Kaliskach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wyd (321.59 kB)
2015-08-11 09:01:51 - Zarządzenie nr 87/2015 z dn. 27.07.2015 w spr.zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (7.43 MB)
2015-08-11 09:20:16 - Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 28.07.2015 w spr.wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kaliska (12.59 MB)
2015-08-11 09:23:39 - Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 31.07.2015 w spr.zmiany budżetu gminy Kaliska (3.94 MB)
2015-08-11 09:25:41 - Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 03.08.2015 w spr.zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (3.01 MB)
2015-08-11 09:27:21 - Zarządzenie nr 91/2015 z dn. 05.08.2015 w spr.ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". (367.49 kB)
2015-08-12 14:02:23 - Zarządzenie nr 92/2015 z dn. 07.08.2015 w spr. jednorazowej zmiany składu komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania będących w dyspozycji Wójta Gminy Kaliska (360.39 kB)
2015-08-12 14:03:18 - Zarządzenie nr 93/2015 z dn. 11.08.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok (1.56 MB)
2015-08-12 14:09:01 - Zarządzenie nr 94/2015 z dn. 11.08.2015 w spr. informacji za I półrocze 2015 z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, z przebiegu wykonania plan (45.58 MB)
2015-08-17 13:42:51 - Zarządzenie nr 95/2015 z dn. 12.08.2015 w spr. powołania obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kaliska dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wrze (711.59 kB)
2015-08-17 13:43:51 - Zarządzenie nr 96/2015 z dn. 12.08.2015 w spr. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Kaliska dla przeprowadzenia głosowania w referendum og (938.59 kB)
2015-08-17 13:44:05 - Zarządzenie nr 97/2015 z dn. 12.08.2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wrześn (1.01 MB)
2015-09-02 11:54:49 - Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Kaliska z dn 26.08.2015 w spr. zmiany treści załącznika do zarządzenia 95/2015 Wójta Gminy Kaliska z dn 12.08.2015 w spr. Powołania obwodowych Komisji do spr (734.85 kB)
2015-10-07 13:46:22 - Zarządzenie nr 99/2015 z dn. 26.08.2015 w spr. utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kaliska (7.20 MB)
2015-10-07 13:46:49 - Zarządzenie nr 100/2015 z dn. 31.08.2015 w spr. powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Inspektora ds. nadzoru nad infrastrukturą Referatu Komunalnego (171.18 kB)
2015-10-07 13:48:51 - Zarządzenie nr 101/2015 z dn. 31.08.2015 w spr. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zasad prowadzenia zakładowego planu kont (21.51 MB)
2015-10-07 13:49:48 - Zarządzenie nr 102/2015 z dn. 02.09.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (4.46 MB)
2015-10-07 13:50:33 - Zarządzenie nr 103/2015 z dn. 02.09.2015 w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (261.18 kB)
2015-10-07 13:50:54 - Zarządzenie nr 104/2015 z dn. 02.09.2015 w spr. archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10.05.2015r. (261.18 kB)
2015-10-07 13:51:27 - Zarządzenie nr 105/2015 z dn. 21.09.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (2.41 MB)
2015-10-07 13:52:07 - Zarządzenie nr 106/2015 z dn. 30.09.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (3.60 MB)
2015-10-07 13:52:35 - Zarządzenie Nr 107/2015 z dn 02.10.2015 w spr. ustanowienia operatorów informatycznej obsługo obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar (642.50 kB)
2015-10-07 13:52:54 - Zarządzenie Nr 108/2015 z dn 02.10.2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonyc (692.50 kB)
2015-10-07 13:53:20 - Zarządzenie nr 109/2015 z dn. 05.10.2015 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kaliska dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 (531.84 kB)
2015-10-28 08:20:06 - Zarządzenie nr 110/2015 z dn. 05.10.2015 w spr. powołania Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kaliska 2020 wraz z opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego do 2020 roku. (371.71 kB)
2015-10-28 08:21:29 - Zarządzenie nr 111/2015 z dn. 08.10.2015 w spr. powołania komisji w celu przekazania składników majątkowych znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz hydroforni. (349.44 kB)
2015-10-28 08:22:32 - Zarządzenie nr 112/2015 z dn. 09.10.2015 w spr. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy w roku szkolnym 2015/2016 (618.95 kB)
2015-10-28 08:23:19 - Zarządzenie nr 113/2015 z dn. 12.10.2015 w spr. powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnego (305.59 kB)
2015-10-28 08:30:23 - Zarządzenie nr 114/2015 z dn. 12.10.2015 w spr. powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pinokio" (340.14 kB)
2015-10-28 08:32:59 - Zarządzenie nr 115/2015 z dn. 12.10.2015 w spr. powołania Komisji do odbioru prac wykonanych w ramach dotacji delowej na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody (579.03 kB)
2015-10-28 08:35:10 - Zarządzenie nr 116/2015 z dn. 14.10.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok (7.09 MB)
2015-10-28 08:40:08 - Zarządzenie nr 117/2015 z dn. 14.10.2015 w spr. określenia wzoru Formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu "Program współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam (538.86 kB)
2015-10-28 08:41:39 - Zarządzenie nr 118/2015 z dn. 23.10.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok (5.10 MB)
2015-11-16 09:33:02 - Zarządzenie nr 119/2015 z dn. 30.10.2015 r. w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok (6.30 MB)
2015-11-16 09:34:05 - Zarządzenie nr 120/2015 z dn. 02.11.2015 r. w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. wymiaru wody i windykacji wodno-ściekowej (254.55 kB)
2015-11-16 09:35:38 - Zarządzenie nr 121/2015 z dn. 03.11.2015 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 110/2015 Wójta Gminy Kaliska z dn. 5 października 2015 r. w spr. powołania Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gmi (306.70 kB)
2015-12-17 12:58:28 - Zarządzenie nr 122/2015 z dn. 03.11.2015 w spr. organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kaliska oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji kontroli za (4.98 MB)
2015-12-17 12:59:05 - Zarządzenie nr 123/2015 z dn. 03.11.2015 w spr. powołania Zespołu zadaniowego do opracowania identyfikacji i oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Kaliska (191.18 kB)
2015-12-17 12:59:54 - Zarządzenie nr 124/2015 z dn. 05.11.2015 w spr. powołania składu Komisji Przetargowej (211.18 kB)
2015-12-17 13:03:39 - Zarządzenie nr 125/2015 z dn. 06.11.2015 w spr. projektu budżetu gminy oraz materiałów towarzyszących budżetowi na 2016 rok (30.25 MB)
2015-12-17 13:05:29 - Zarządzenie nr 126/2015 z dn. 06.11.2015 w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2016-2024 (5.08 MB)
2015-12-17 13:40:19 - Zarządzenie nr 127/2015 z dn. 10.11.2015 w spr. Ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kaliska (328.77 kB)
2015-12-17 13:43:01 - Zarządzenie nr 128/2015 z dn. 10.11.2015 w spr. ustalenia stypendroi,. form i okresów płatności oraz rozliczenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska w roku szk (711.84 kB)
2015-12-17 14:16:41 - Zarządzenie nr 129/2015 z dn. 19.11.2015 w spr. przeprowadzenia konstultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska (1.53 MB)
2016-01-08 11:29:39 - Zarządzenie nr 131/2015 z dn. 23.11.2015 w spr. wprowadzenia programów komputerowych w Urzędzie Gminy Kaliska (604.84 kB)
2016-01-08 11:30:55 - Zarządzenie nr 132/2015 z dn. 25.11.2015 w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (1.82 MB)
2016-01-08 11:35:03 - Zarządzenie nr 133/2015 z dn. 26.11.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok (3.82 MB)
2016-01-08 11:36:21 - Zarządzenie nr 134/2015 z dn. 01.12.2015 w spr. obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Kaliska (11.72 MB)
2016-01-08 11:36:32 - Zarządzenie nr 135/2015 z dn. 01.12.2015 w spr. zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliskach (211.18 kB)
2016-01-18 10:37:43 - Zarządzenie nr 130/2015 z dn. 19.11.2015 w spr. wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem obiektów na terenie Gminy Kaliska i wzorów druków dotyczących wynajmu obiekt (3.05 MB)
2016-01-21 10:15:26 - Zarządzenie Nr 136/2015 z dn. 07.12.2015 w spr. funkcjonowanioa systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Kaliska (2.91 MB)
2016-01-21 10:17:08 - Zarządzenie Nr 137/2015 z dn. 07.12.2015 w spr. powołania Zastępcy Wójta Gminy Kaliska (277.46 kB)
2016-01-21 10:20:35 - Zarządzenie Nr 138/2015 z dn. 10.12.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (8.67 MB)
2016-01-21 10:23:46 - Zarządzenie Nr 139/2015 z dn. 10.12.2015 w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół Gminy Kaliska do realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji (303.11 kB)
2016-01-21 10:25:05 - Zarządzenie Nr 140/2015 z dn. 15.12.2015 w spr. powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnego (298.16 kB)
2016-01-21 10:36:10 - Zarządzenie Nr 141/2015 z dn. 15.12.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok (3.30 MB)
2016-01-22 07:56:12 - Zarządzenie Nr 142/2015 z dn. 17.12.2015 w spr. przystąpienia do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury według stanu na 31.12.2015 roku oraz powołania Zespołu Spisowego przeprowadza (550.79 kB)
2016-01-22 08:24:21 - Zarządzenie Nr 143/2015 z dn. 17.12.2015 w spr. przystąpienia do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury według stanu na 31.12.2015 roku oraz powołania Zespołu Spisowego przeprowadza (550.79 kB)
2016-01-22 08:30:17 - Zarządzenie Nr 144/2015 z dn. 22.12.2015 w spr. powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji, obiektów gminnych, energii, odnawialnych źródeł (258.15 kB)
2016-01-22 08:30:55 - Zarządzenie Nr 144/2015 z dn. 22.12.2015 w spr. powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. geodezji (249.75 kB)
2016-01-22 08:37:23 - Zarządzenie Nr 145/2015 z dn. 22.12.2015 w spr. powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. geodezji (249.75 kB)
2016-01-22 08:39:07 - Zarządzenie Nr 146/2015 z dn. 28.12.2015 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2015 rok. (5.16 MB)
2016-01-22 08:39:34 - Zarządzenie Nr 147/2015 z dn. 28.12.2015 w spr. zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliskach (339.38 kB)
2016-01-22 08:42:07 - Zarządzenie Nr 148/2015 z dn. 28.12.2015 w spr. powołania komisji w celu przekazania składników majątkowych świetlic wiejskich Cieciorka, Piece i Studzienice na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w (541.23 kB)
2016-01-22 08:43:15 - Zarządzenie Nr 149/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta Gminy Kaliska pn. "SŁONECZNIK 2015" (1.13 MB)
2016-01-22 08:44:34 - Zarządzenie Nr 150/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zasad funkcjonowania zakładowego planu kont (452.31 kB)
2016-01-22 08:48:08 - Zarządzenie Nr 1/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (278.42 kB)
2016-01-22 08:50:16 - Zarządzenie Nr 2/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planow (1.16 MB)
2016-01-22 08:52:29 - Zarządzenie Nr 3/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wyd (2.36 MB)
2016-01-22 08:57:54 - Zarządzenie Nr 4/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. planu finansowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (1.76 MB)
2016-01-22 08:59:19 - Zarządzenie Nr 5/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (2.88 MB)
2016-01-22 09:03:27 - Zarządzenie Nr 6/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań (258.76 kB)
2016-01-22 09:05:27 - Zarządzenie Nr 7/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. przekazania Dyrektorowi Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach uprawnień do zaciągania zobowiązań (255.90 kB)
2016-01-22 09:06:43 - Zarządzenie Nr 8/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań (255.72 kB)
2016-01-22 09:08:54 - Zarządzenie Nr 9/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań (258.76 kB)
2016-01-22 09:12:47 - Zarządzenie Nr 10/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok (1.79 MB)
2016-01-22 09:15:04 - Zarządzenie Nr 11/2016 z dn. 05.01.2016 w spr. terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego oraz wielkości środków funduszu sołeckiego dla poszeczególnych sołectw wyd (2.36 MB)
2016-01-22 09:19:12 - Zarządzenie Nr 12/2016 z dn. 12.01.2016 w spr. powołania Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska (1010.65 kB)
2016-01-22 09:22:38 - Zarządzenie Nr 13/2016 z dn. 12.01.2016 w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy w Kaliskach (258.74 kB)
2016-02-17 11:32:07 - Zarządzenie Nr 151/2015 z dn. 31.12.2015 w spr. zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Kaliska na rok 2016 (713.12 kB)
2016-03-30 14:10:14 - Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.01.2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem obiektów na terenie Gminy Kaliska i wzorów druków (3.34 MB)
2016-03-30 14:10:36 - Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.01.2016 roku w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy Kaliska oraz Środowiskowym Domu Samopo (825.35 kB)
2016-03-30 14:11:07 - Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.01.2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych (291.75 kB)
2016-03-30 14:11:26 - Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.01.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (1.96 MB)
2016-03-30 14:11:50 - Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.01.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/20 (1.26 MB)
2016-03-30 14:12:11 - Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.02.2016 roku Regulamin w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej (4.72 MB)
2016-03-30 14:12:32 - Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.02.2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (240.70 kB)
2016-03-30 14:12:51 - Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15.02.2016 roku w sprawie zmiany składu członków Komisji Socjalnej (236.48 kB)
2016-03-30 14:13:12 - Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.02.2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia zwróconych weksli i deklaracji wekslowych (826.90 kB)
2016-03-30 14:13:42 - Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.02.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 149/2015 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta (248.71 kB)
2016-03-30 14:14:06 - Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.02.2016 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kaliskach (341.53 kB)
2016-03-30 14:14:32 - Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.02.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (1.65 MB)
2016-03-30 14:15:09 - Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.03.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (2.89 MB)
2016-03-30 14:15:44 - Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.03.2016 roku w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko młodszego referenta ds. porządku i utrzymania czystości, ochrony (254.10 kB)
2016-03-30 14:16:02 - Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.03.2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnego (312.86 kB)
2016-03-30 14:17:42 - Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.03.2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Kaliska za 2015 rok (55.13 MB)
2016-03-30 14:18:26 - Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.03.2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu G (312.73 kB)
2016-04-12 12:08:43 - Uchwała 040/g226/R/I/16 z dnia 05.04.2016 (1.11 MB)
2016-05-12 14:12:45 - Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.03.2016 w sprawie Powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (311.90 kB)
2016-05-12 14:13:04 - Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.03.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok. (1.18 MB)
2016-05-12 14:13:18 - Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.03.2016 w sprawie powierzenia p.o. Kierownika GOPS w Kaliskach realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci i udzielenia upow (241.88 kB)
2016-05-12 14:13:43 - Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.03.2016 roku w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska (2.15 MB)
2016-05-12 14:14:31 - Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.03.2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2015 r. , (10.67 MB)
2016-05-12 14:14:44 - Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.03.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (3.77 MB)
2016-05-12 14:15:06 - Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.03.2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu „ Piękna Wieś 2016” na terenie gminy Kaliska, (1.13 MB)
2016-05-12 14:16:42 - Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.03.2016 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. , (306.06 kB)
2016-05-12 14:17:23 - Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01.04.2016 roku w sprawie zmiany Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, (246.17 kB)
2016-05-12 14:17:52 - Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.04.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok. (6.29 MB)
2016-05-12 14:18:43 - Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.04.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów realizacyjnych oraz powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji celowej na dofi (2.32 MB)
2016-05-12 14:19:12 - Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.04.2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (1.57 MB)
2016-05-12 14:20:30 - Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2015 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (329.89 kB)
2016-05-12 14:20:51 - Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.04.2016 r w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok. (2.68 MB)
2016-05-12 14:21:13 - Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.04.2016 r w sprawie zmian pobierania opłat za usługi ksero, fax i skanowanie (271.29 kB)
2016-05-12 14:22:03 - Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.04.2016 r w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok. (905.05 kB)
2016-07-22 10:03:12 - Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.05.2016 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie oraz ustalenia opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie stanowi (706.10 kB)
2016-07-22 10:03:40 - Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.05.2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium, form i okresów płatności oraz rozliczenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkały (1.12 MB)
2016-07-22 10:04:06 - Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.05.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska 2016 rok, (5.50 MB)
2016-07-22 10:06:33 - Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.05.2016 roku w sprawie powołania zespołu do nadzoru wykonywanych czynności w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa, remont budynku Gminnego (313.19 kB)
2016-07-22 10:07:05 - Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.05.2016 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej zgłoszone do konkursu „ Piękna Wieś Pomorska 2016” oraz „ Piękna Wieś 2016” n (308.60 kB)
2016-07-22 10:08:29 - Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.05.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (2.16 MB)
2016-07-22 10:09:30 - Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.05.2016 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (2.89 MB)
2016-07-22 10:10:23 - Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.06.2016 roku w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania ( SWA) w dniu 23 czerwca 2016 r. (414.97 kB)
2016-07-22 10:11:23 - Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 roku w sprawie utworzenia Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy w Kaliskach, (566.67 kB)
2016-07-22 10:12:27 - Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.06.2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok. (7.01 MB)
2016-07-22 10:13:41 - Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.06.2016 roku w sprawie obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Kaliska, (17.45 MB)
2016-07-22 10:17:34 - Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.06.2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 za okres styczeń – czerwiec 2016 r. (364.58 kB)
2016-07-22 10:17:53 - Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.06.2016 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, (374.83 kB)
2016-07-22 10:18:21 - Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.06.2016 roku w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska, (320.85 kB)
2016-07-22 10:18:36 - Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.06.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (2.56 MB)
2016-07-22 10:18:50 - Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.06.2016 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (820.66 kB)
2016-07-22 10:53:40 - Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.07.2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska (3.03 MB)
2016-07-22 10:54:05 - Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.06.2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kaliska w związku z podjętą uchwałą n (802.01 kB)
2016-07-22 13:37:47 - Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.05.2016 roku w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy Kaliska oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Sp (1.18 MB)
2016-07-22 13:40:32 - Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.05.2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończą (4.46 MB)
2016-08-18 14:58:53 - Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.07.2016 roku w sprawie utworzenia systemu stalych dyżurów w Gminie Kaliska. (135.99 kB)
2016-08-18 14:59:52 - Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.07.2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sprzętu będącego w posiadaniu Gminy Kaliska (643.20 kB)
2016-08-18 15:00:48 - Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.07.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (4.11 MB)
2016-08-18 15:03:14 - Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.07.2016 roku w ustalenia wzoru formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wypra (602.91 kB)
2016-08-18 15:04:10 - Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.08.2016 roku w sprawie budżetu gminy Kaliska na 2016 rok. (3.76 MB)
2016-09-21 16:00:26 - Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.08.2016 w sprawie ustalenia zasad organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piecach w roku szkolnym 2016/2017 (2.32 MB)
2016-09-21 16:04:51 - Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.08.2016r. w spr. Informacji za I półrocze 2016 z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaliska, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finans (44.94 MB)
2016-09-21 16:05:29 - Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.08.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (4.35 MB)
2016-09-21 16:05:44 - Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.08.2016 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru dla Kierownika Urzędu Stanu (849.75 kB)
2016-09-21 16:06:34 - Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.08.2016 roku w sprawie zasad ustalenia wysokości stypendium szkolnego, zasad wypłaty stypendium oraz warunków, jakie powinno spełniać rozlic (2.06 MB)
2016-09-21 16:11:01 - Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.08.2016 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (0.00 B)
2016-09-21 16:11:23 - Uchwałą Nr 112/g226/B/I/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kaliska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. (1014.23 kB)
2016-09-21 16:13:16 - Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.08.2016 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach (247.28 kB)
2016-09-21 16:14:30 - Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.08.2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kaliska (7.99 MB)
2016-09-21 16:20:19 - Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.08.2016 roku w sprawie protokolarnego przekazania dokumentacji znajdującej się na stanowisku ds. inwestycji, obiektów gminnych, energii, odnaw (586.16 kB)
2016-09-21 16:20:53 - Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.08.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (1.02 MB)
2016-09-21 16:21:39 - Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.08.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (1.10 MB)
2016-09-21 16:24:20 - Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.08.2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (423.51 kB)
2016-09-21 16:24:42 - Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2016 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska (854.19 kB)
2016-09-21 16:26:50 - Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu obiektów stanowiących własność Gminy Kaliska, określenia wzorów druków dotyczącyc (4.20 MB)
2016-09-21 16:27:34 - Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.09.2016 roku w sprawie powołania składu Komisji ds. przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach (295.54 kB)
2016-09-21 16:28:26 - Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.09.2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (2.99 MB)
2016-09-21 16:29:28 - Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.09.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok (7.45 MB)
2016-09-21 16:32:51 - Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.09.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Gospo (357.48 kB)
2016-09-21 16:36:51 - Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.09.2016 roku w spr. zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia 76/2016 Wójta Gminy Kaliska z dn. 19.08.2016r. (2.40 MB)
2016-09-21 16:37:54 - Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.09.2016 roku w spr. nadzoru i kontroli w Urzędzie Gminy Kaliska oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kaliska w 2016 roku. (3.72 MB)
2016-11-18 12:54:56 - Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.09.2016 roku w spr. utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kaliska (10.50 MB)
2016-11-18 12:58:27 - Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.09.2016 roku w spr. organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na ter (2.24 MB)
2016-11-18 13:30:33 - Zarządzenie nr 93/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.09.2016 roku w spr. wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku grożby zdetonowania ładunku wybuchowego w budynku Urzędu Gminy Kaliska (938.07 kB)
2016-11-18 13:31:37 - Zarządzenie nr 94/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.09.2016 roku w spr. powołania składu Komisji oraz zakresu i terminu przeprowadzenia kontroli doraźnej w wybranych jednostkach organizacyjnych (358.01 kB)
2016-11-18 13:33:24 - Zarządzenie nr 95/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.09.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (4.04 MB)
2016-11-18 13:37:23 - Zarządzenie nr 96/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.10.2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Kaliska Bożenie Jeleniewskiej do reprezentowania gminy Kaliska w czynności (352.78 kB)
2016-11-18 13:38:43 - Zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.10.2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy w roku szkolnym 2016/2017, (614.50 kB)
2016-11-18 13:38:58 - Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.10.2016 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawo (1.29 MB)
2016-11-18 13:39:48 - Zarządzenie nr 99/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.10.2016 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska, (1.66 MB)
2016-11-18 13:40:25 - Zarządzenie nr 100/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.10.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2015 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.05.2015 r. w sprawie powołania komisji do realizacji zada (364.72 kB)
2016-11-18 13:43:42 - Zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.10.2016 roku w sprawie powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (341.86 kB)
2016-11-18 13:44:19 - Zarządzenie nr 102/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.10.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (2.61 MB)
2016-11-18 13:44:40 - Zarządzenie nr 103/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.10.2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska, (1.64 MB)
2016-11-18 14:03:55 - Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.10.2016 roku w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego Referenta ds. geodezji i gospodarki mieszkaniowej, (258.90 kB)
2016-11-18 14:11:49 - Zarządzenie nr 105/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.10.2016 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespołu realizującego projekt „ Budowa sieci kanalizacj (4.52 MB)
2016-11-18 14:13:47 - Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.10.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (8.20 MB)
2016-11-18 14:14:27 - Zarządzenie nr 107/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.11.2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kaliska i jej jednostkach, (1.58 MB)
2016-11-18 14:19:22 - Zarządzenie nr 108/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.11.2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kaliska, (9.36 MB)
2016-11-18 14:19:49 - Zarządzenie nr 109/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.11.2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031, (9.36 MB)
2016-11-18 14:21:06 - Zarządzenie nr 110/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.11.2016 roku w sprawie projektu budżetu gminy oraz materiałów towarzyszących budżetowi na 2017 rok, (73.29 MB)
2016-11-18 14:23:03 - Zarządzenie nr 111/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.11.2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (3.28 MB)
2016-11-18 14:23:23 - Zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.11.2016 roku w sprawie zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kalisk (758.53 kB)
2016-11-18 14:26:09 - Zarządzenie nr 113/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.11.2016 roku w spr. powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez Niepubliczny punkt przeds (344.54 kB)
2016-12-09 13:33:04 - Uchwała RIO nr 146/g226/F/I/16 z dn 23.11.2016r. (844.77 kB)
2016-12-09 13:34:27 - Uchwała RIO nr 147/g226/F/I/16 z dn 23.11.2016r. (925.08 kB)
2017-01-17 12:29:03 - Zarządzenie nr 114/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.11.2016 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespołu realizującego projekt „ Innowacyjna edukacja – (3.56 MB)
2017-01-17 12:29:19 - Zarządzenie nr 115/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.11.2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru opłat za odpady komunalne, (255.88 kB)
2017-01-17 12:29:42 - Zarządzenie nr 116/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnego, (314.85 kB)
2017-01-17 12:29:57 - Zarządzenie nr 117/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.11.2016 r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentacji znajdującej się na stanowisku ds. geodezji, (540.74 kB)
2017-01-17 12:30:16 - Zarządzenie nr 118/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.11.2016 r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentacji znajdującej się na stanowisku ds. oświaty i archiwum, (527.10 kB)
2017-01-17 12:30:32 - Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska, (2.99 MB)
2017-01-17 12:30:57 - Zarządzenie nr 120/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (11.04 MB)
2017-01-17 12:31:13 - Zarządzenie nr 121/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.11.2016 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespołu realizującego projekt pn.:” Nowa jakość konsult (3.54 MB)
2017-01-17 12:38:32 - Zarządzenie nr 122/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska, (1.33 MB)
2017-01-17 12:39:08 - Zarządzenie nr 123/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa do projektu Innowacyjna Edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szk (302.19 kB)
2017-01-17 12:39:23 - Zarządzenie nr 124/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic środowiskowych – wsparcia dziennego w Gminie Kaliska, (1.78 MB)
2017-01-17 12:39:37 - Zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek pieniężnych zwrotu za dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Kaliska, (370.10 kB)
2017-01-17 12:39:53 - Zarządzenie nr 126/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.12.2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. zagospodarowania przestrzennego gminy, (258.27 kB)
2017-01-17 12:40:15 - Zarządzenie nr 127/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (9.27 MB)
2017-01-17 12:40:27 - Zarządzenie nr 128/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15.12.2016 r. w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, (324.13 kB)
2017-01-17 12:40:50 - Zarządzenie nr 129/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiega (278.39 kB)
2017-01-17 12:41:25 - Zarządzenie nr 130/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świetlic opiekuńczo – wychowawczych i nadania nazwy ISKIERKA w Gminie Kaliska, (1.71 MB)
2017-01-17 12:41:44 - Zarządzenie nr 131/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (5.00 MB)
2017-01-17 12:42:32 - Zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury według stanu na 31.12.2016 roku oraz powołania Zes (559.70 kB)
2017-01-17 12:42:50 - Zarządzenie nr 133/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury według stanu na 31.12.2016 roku oraz powołania Zes (552.89 kB)
2017-01-17 12:43:05 - Zarządzenie nr 134/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu obiektó (722.27 kB)
2017-01-17 12:43:49 - Zarządzenie nr 135/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.12.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zasad funkcjonowania zakładowego planu kont, (33.92 MB)
2017-01-17 12:44:27 - Zarządzenie nr 136/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2016 rok, (5.54 MB)
2017-01-17 12:44:41 - Zarządzenie nr 137/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta Gminy Kaliska pn. „ SŁONECZNIK 2016”, (1009.29 kB)
2017-01-17 12:44:57 - Zarządzenie nr 138/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany składu komisji brakowania druków ścisłego zarachowania będących w dyspozycji Wójta Gminy Kaliska, (321.24 kB)
2017-01-17 12:45:12 - Zarządzenie nr 139/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.12.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych gminy, (778.94 kB)
2017-01-17 12:45:33 - Zarządzenie nr 140/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2016-2031, (8.38 MB)
2017-01-17 12:45:43 - Zarządzenie nr 141/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Kaliska na rok 2017 (705.10 kB)
2017-01-17 12:47:10 - Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach, (282.93 kB)
2017-01-17 12:47:26 - Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokony (1.21 MB)
2017-01-17 12:48:16 - Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania pr (2.85 MB)
2017-01-17 12:49:03 - Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonywania przeniesie (1.67 MB)
2017-01-17 12:49:35 - Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonywania przeniesie (3.05 MB)
2017-01-17 12:50:12 - Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań, (262.67 kB)
2017-01-17 12:50:31 - Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach uprawnień do zaciągania zobowiązań, (257.81 kB)
2017-01-17 12:50:48 - Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań, (259.61 kB)
2017-01-17 12:51:05 - Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań, (259.38 kB)
2017-01-17 12:51:54 - Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 (2.71 MB)
2017-01-17 12:52:12 - Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2017 r. w sprawie terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego oraz wielkości środków funduszu sołeckiego dla p (2.99 MB)
2017-01-17 12:52:41 - Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok, (1.59 MB)
2017-01-17 12:53:00 - Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach (251.79 kB)
2017-01-17 12:53:31 - Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.01.2017 r. w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. (1.42 MB)
2017-04-07 10:40:22 - Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (1.64 MB)
2017-04-07 10:40:44 - Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.01.2017 r. w sprawie: w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach Pani Monice Szmaglińskiej upoważnienia (312.55 kB)
2017-04-07 10:41:08 - Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.01.2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kaliska (308.95 kB)
2017-04-07 10:42:04 - Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (2.61 MB)
2017-04-07 10:42:33 - Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu obiektów stanowiących własność gminy Kaliska, określenia wzorów druków dotyczących (4.22 MB)
2017-04-07 10:43:53 - Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.02.2017 r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentacji znajdującej się na stanowisku ds. oświaty i archiwum w zakresie pomocy materialne (796.15 kB)
2017-04-07 10:44:20 - Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.03.2014 r. w sprawie pobierania opłat za ksero, fax i skanow (287.95 kB)
2017-04-07 10:45:02 - Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21.02.2017 r. w sprawie obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Kaliska (17.00 MB)
2017-04-07 10:45:24 - Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy (245.13 kB)
2017-04-07 10:46:11 - Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (5.45 MB)
2017-04-07 10:46:37 - Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społe (643.15 kB)
2017-04-07 10:47:08 - Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, gdzie okresowo będzie przeprowadzany audyt wszystkich komputerów (1.91 MB)
2017-04-07 10:47:40 - Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01.03.2017 r. w sprawie przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż przez Gminę Kaliska drewna tartacznego (2.77 MB)
2017-04-07 10:49:12 - Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.03.2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2016 rok (60.06 MB)
2017-04-07 10:49:42 - Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2016 r (11.00 MB)
2017-04-07 10:50:47 - Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.03.2017 r. w sprawie częściowych odliczeń podatku VAT w gminie Kaliska (638.10 kB)
2017-04-07 10:52:41 - Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.03.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 (1.71 MB)
2017-04-07 10:53:11 - Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.03.2017 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach Pani Monice Szmaglińskiej upoważnienia do prowadz (489.15 kB)
2017-04-07 10:55:24 - Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.03.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy (576.37 kB)
2017-04-07 10:56:27 - Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.03.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (7.26 MB)
2017-04-07 10:56:59 - Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnego (306.93 kB)
2017-04-07 10:58:14 - Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.03.2017 r. w sprawie II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż przez Gminę Kaliska drewna tartacznego (612.33 kB)
2017-04-07 10:58:43 - Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.03.2017 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku (310.11 kB)
2017-04-07 10:59:07 - Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok. (6.15 MB)
2017-06-09 13:18:39 - Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpada (6.96 MB)
2017-06-09 13:18:49 - Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok. (1.20 MB)
2017-06-09 13:19:05 - Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok. (3.74 MB)
2017-06-09 13:19:18 - Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2016 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. (330.69 kB)
2017-06-09 13:19:36 - Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali stanowiących własność Gminy w formie świadczen (3.68 MB)
2017-06-09 13:19:49 - Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.04.2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pom (1.82 MB)
2017-06-09 13:20:01 - Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.04.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „ Piękna Wieś 2017” na terenie gminy Kaliska, (1.22 MB)
2017-06-09 13:20:29 - Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska, (11.95 MB)
2017-06-09 13:21:01 - Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kaliska, (13.67 MB)
2017-06-09 13:21:19 - Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej p (379.26 kB)
2017-06-09 13:21:31 - Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.04.2017 r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skarbnika Gminy Kaliska, (684.41 kB)
2017-06-09 13:21:42 - Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na okr (747.40 kB)
2017-06-09 13:21:54 - Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.04.2017 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Kaliska, (259.34 kB)
2017-06-09 13:22:08 - Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.04.2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kaliska, (302.89 kB)
2017-06-09 13:22:25 - Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok, (3.05 MB)
2017-06-09 13:22:46 - Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.04.2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów realizacyjnych oraz powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji celowej na (3.62 MB)
2017-06-09 13:23:22 - Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.05.2017 r. w sprawie obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Kaliska, (17.73 MB)
2017-06-09 13:23:38 - Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.05.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa, działalności gosp (260.05 kB)
2017-06-09 13:23:53 - Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.05.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. windykacji należności i opłat, archiwum, (257.67 kB)
2017-06-09 13:24:06 - Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.05.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat, (256.32 kB)
2017-06-09 13:24:21 - Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.05.2017 r. w sprawie przygotowania i udziału wydzielonych sił i środków Gminy Kaliska w powiatowym ćwiczeniu pod kryptonimem „KOCIEWIE 2017”, (1.20 MB)
2017-06-09 13:24:41 - Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.05.2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania identyfikacji i oceny ryzyka w Urzędzie Gminy, (297.00 kB)
2017-06-09 13:24:59 - Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali stanowiących własność Gminy w formie świadczen (3.83 MB)
2017-06-09 13:25:16 - Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.05.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok, (3.63 MB)
2017-06-09 13:25:33 - Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.05.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2016 Wójta Gminy Kaliska w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespoł (1.24 MB)
2017-06-09 13:25:49 - Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.05.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/2016 Wójta Gminy Kaliska w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespoł (1.08 MB)
2017-06-09 13:26:11 - Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22.05.2017 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kaliska, (3.19 MB)
2017-06-09 13:26:28 - Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zmiany składu członków Komisji Socjalnej, (235.15 kB)
2017-06-09 13:26:50 - Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok. (1.54 MB)
2017-06-09 13:27:17 - Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.06.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok. (1.86 MB)
2017-06-09 13:27:28 - Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.06.2017 r. w sprawie powołania Likwidatora jednostki budżetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piecach. (683.81 kB)
2017-06-09 13:27:45 - Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 22 czerwca 2017 r. (430.18 kB)
2017-06-09 13:27:59 - Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej zagrody zgłoszone do konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”oraz „Piękna Wieś 2017” na terenie gmin (316.61 kB)
2017-07-25 08:56:38 - Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.06.2017 r. w sprawie III przetargu ustnego (licytacji)na sprzedaż przez Gminę Kaliska drewna tartacznego, (3.36 MB)
2017-07-25 08:57:17 - Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego em (431.83 kB)
2017-07-25 08:59:12 - Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (2.48 MB)
2017-07-25 09:01:40 - Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.06.2017 r. w sprawie powołania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publiczn (2.59 MB)
2017-07-25 09:02:10 - Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, or (2.57 MB)
2017-08-04 13:39:49 - Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.07.2017 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie rozwijania ak (402.40 kB)
2017-08-04 13:41:53 - Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.07.2017 r. w sprawie nadzoru i kontroli w Urzędzie Gminy Kaliska oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kaliska w 2017 roku (3.21 MB)
2017-08-04 13:44:48 - Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.07.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zapr (527.48 kB)
2017-08-04 13:46:37 - Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.07.2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (7.14 MB)
2017-08-04 13:47:16 - Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (7.99 MB)
2017-10-05 14:45:34 - Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.07.2017 r. w sprawie obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Kaliskach (17.90 MB)
2017-10-05 14:46:04 - Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.08.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (6.57 MB)
2017-10-05 14:46:17 - Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.08.2017 r. w sprawie zmiany treści zawartej w pkt. 8 w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 44/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 kwietnia 2017r. (269.06 kB)
2017-10-05 14:46:36 - Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.08.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy (427.03 kB)
2017-10-05 14:47:04 - Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.08.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Pe (506.32 kB)
2017-10-05 14:47:25 - Zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.08.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach pr (3.02 MB)
2017-10-05 14:47:40 - Zarządzenie nr 88/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (371.59 kB)
2017-10-05 14:47:59 - Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r. w sprawie udzielania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Kaliskach Pani Monice Szmaglińskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań i (315.49 kB)
2017-10-06 09:33:33 - Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r. w sprawie informacji za I półrocze 2017 r. z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaliska, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finan (15.84 MB)
2017-10-06 09:34:05 - Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (1.61 MB)
2017-10-06 09:34:30 - Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (4.26 MB)
2017-10-06 09:35:48 - Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.09.2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów oraz powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji celowej (3.55 MB)
2017-10-06 09:36:17 - Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.09.2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Kaliska na 2018 rok (401.83 kB)
2017-10-06 09:36:34 - Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.09.2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (1.51 MB)
2017-10-06 09:36:49 - Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.09.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Przystosowani (325.50 kB)
2017-10-06 09:37:12 - Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.09.2017 r. w sprawie przyznania nagrody Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty – absolwenta szkoły średniej w roku szkolnym 2016/2017 gminy (345.60 kB)
2017-10-06 09:37:28 - Zarządzenie nr 98/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.09.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. geodezji. (245.66 kB)
2017-10-06 09:38:15 - Zarządzenie nr 99/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania mienia komunalnego (331.02 kB)
2017-10-06 09:39:26 - Zarządzenie nr 100/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok. (8.33 MB)
2017-11-30 20:00:20 - Zarządzenie nr 101/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.10.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez Niepubliczny Punkt Przedszkoln (336.58 kB)
2017-11-30 20:01:46 - Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.10.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (763.17 kB)
2017-11-30 20:02:23 - Zarządzenie nr 103/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska (1.28 MB)
2017-11-30 20:03:11 - Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok. (5.70 MB)
2017-11-30 20:03:48 - Zarządzenie nr 105/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.10.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy, w r (376.53 kB)
2017-11-30 20:04:18 - Zarządzenie nr 106/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 32/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 marca 2017r.; Zarządzenia nr 44/2017 Wójta Gminy Kaliska z dni (397.74 kB)
2017-11-30 20:04:59 - Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (7.45 MB)
2017-11-30 20:05:23 - Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy, (564.56 kB)
2017-11-30 20:05:42 - Zarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.10.2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wniosku (293.73 kB)
2017-11-30 20:06:24 - Zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017rok (5.25 MB)
2017-11-30 20:06:39 - Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.10.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych gminy (276.77 kB)
2017-11-30 20:07:19 - Zarządzenie nr 112/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.11.2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031 (9.48 MB)
2017-11-30 20:07:36 - Zarządzenie nr 113/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.11.2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy oraz materiałów towarzyszących budżetowi na 2018 rok, (296.06 kB)
2017-11-30 20:07:55 - Zarządzenie nr 114/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.11.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ U (335.01 kB)
2017-11-30 20:08:28 - Zarządzenie nr 115/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na rok 2017, (8.60 MB)
2017-11-30 20:08:51 - Zarządzenie nr 116/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.11.2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na ok (663.60 kB)
2017-11-30 20:09:17 - Zarządzenie nr 117/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.11.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Dąbrowa. (872.20 kB)
2017-11-30 20:09:36 - Zarządzenie nr 118/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zawieszenia Pana Karola Gołąbek w pełnieniu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach (1.20 MB)
2017-11-30 20:10:05 - Zarządzenie nr 119/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.11.2017 r. w sprawie powołania komisji do spisania przejęcia dokumentacji, pieczęci, upoważnień Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Pa (398.02 kB)
2018-01-16 14:12:59 - Zarządzenie nr 120/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 30.11.2017 w spr. zmian budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (10.31 MB)
2018-01-16 14:13:26 - Zarządzenie nr 121/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 04.12.2017 w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach (248.57 kB)
2018-01-16 14:14:49 - Zarządzenie nr 122/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 04.12.2017 w spr. normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straż (1.44 MB)
2018-01-16 14:15:35 - Zarządzenie nr 123/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 04.12.2017 w spr. norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów będących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenia ich dokumentacji eksploatacyjnej (731.59 kB)
2018-01-16 14:16:52 - Zarządzenie nr 124/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 07.12.2017 w spr. powołania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (746.06 kB)
2018-01-16 14:17:49 - Zarządzenie nr 125/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 07.12.2017 w spr. powołania gminnej komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy (424.62 kB)
2018-01-16 14:18:23 - Zarządzenie nr 126/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 11.12.2017 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kaliska (300.11 kB)
2018-01-16 14:19:36 - Zarządzenie nr 127/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 12.12.2017 w spr. przystąpienia do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Zespołu Spisowego przeprowadzjącego inwe (552.03 kB)
2018-01-16 14:20:43 - Zarządzenie nr 128/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 12.12.2017 w spr. przystąpienia do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powółania zespołu spisowego przeprowadzającego inw (545.13 kB)
2018-01-16 14:22:09 - Zarządzenie nr 129/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 12.12.2017 w spr. przystąpienia do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania zespołu spisowego przeprowadzajacego inwe (870.51 kB)
2018-01-16 14:23:00 - Zarządzenie nr 130/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 12.12.2017 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (4.97 MB)
2018-01-16 14:23:56 - Zarządzenie nr 131/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 18.12.2017 w spr. wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kaliska (14.36 MB)
2018-01-16 14:24:34 - Zarządzenie nr 132/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 20.12.2017 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok. (8.84 MB)
2018-01-16 14:25:18 - Zarządzenie nr 133/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 20.12.2017 w spr. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespołu realizującego projekt "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy" (4.86 MB)
2018-01-16 14:26:09 - Zarządzenie nr 134/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 27.12.2017 w spr. ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta Gminy Kaliska pn. "Słoneczniki 2017" (1.09 MB)
2018-01-16 14:27:55 - Zarządzenie nr 135/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 27.12.2017 w spr. zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok. (3.48 MB)
2018-01-16 14:28:36 - Zarządzenie nr 136/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 29.12.2017 w spr. zatwierdzenia planu działalności Urzędu Gminy Kaliska na rok 2018 (675.04 kB)
2018-01-16 14:29:15 - Zarządzenie nr 137/2017 Wójta Gminy Kaliska z dn. 29.12.2017 w spr. prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Kaliskach (3.19 MB)
2018-01-22 14:27:25 - Zarządzenie nr 138/2017 – w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zasad funkcjonowania zakładowego planu kont (33.56 MB)
2018-01-22 14:28:01 - Zarządzenie nr 139/2017 – w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (11.10 MB)
2018-01-22 14:28:49 - Zarządzenie nr 140 /2017– w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kaliska, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz Środowiskow (8.63 MB)
2018-01-22 14:29:09 - Zarządzenie nr 141/2017 – w sprawie powołania składu zespołu do spisania i przygotowania dokumentacji Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Kaliska Kat. A celem przekazania do Archiwum Państwowego w Gdań (595.57 kB)
2018-01-22 14:29:50 - Zarządzenie nr 142/2017 – w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska (7.82 MB)
2018-01-22 14:30:26 - Zarządzenie nr 1/2018 – w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (280.89 kB)
2018-01-22 14:31:33 - Zarządzenie nr 2/2018 – w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (1.18 MB)
2018-01-22 14:32:47 - Zarządzenie nr 3/2018 - w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (2.75 MB)
2018-01-22 14:33:13 - Zarządzenie nr 4/2018 - w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowii uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach (3.14 MB)

Nazwa dokumentu: kadencja 2014-2018
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Janicki
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Janicki
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2015-02-03 10:35:48
Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 10:35:48
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-22 14:33:31

Wersja do wydruku...

corner   corner